1e Pinksterdag            20 mei gesloten.
2e Pinksterdag            21 mei gesloten.
Besloten feest            30 mei gesloten.

zomervakantie sluiting: 9 juni t/m 2 juli.


Lunch sluiting.

Op dit moment hebben wij geen lunch.